भिक्षु ऊ. कित्तिमा

bhuchu-u-kitima

महा सतिपट्ठान सूत्र

महा सतिपट्ठान सूत्र

55

महा सतिपट्ठान सूत्रको पालि र नेपाल भाषामा ब्यवहारिक योगाभ्यासको जानकारी छ ।

महा सतिपट्ठान विपस्सनाको बारे जानकारी लिन चाहाने इच्छुक ब्यक्तिलाई उपयोगिता छन् ।