श्रामणेर विशुद्धान्न्द

सतिपट्ठान विपस्सना

सतिपट्ठान विपस्सना

73

बुद्धले बताउनु भएकाे निर्वाणसम्म पुग्ने बाटाेकाे बारेमा उल्लेख ।

विपस्सना ध्यान भावनामा रूचि भएकाहरू