सुवर्ण छत्रपुर विहार

त्रिरत्न वन्दना सह सुवर्ण छत्रपुर विहारया नित्य प्रार्थना

त्रिरत्न वन्दना सह सुवर्ण छत्रपुर विहारया नित्य प्रार्थना

सुवर्ण छत्रपुर विहारको गतिविधि र परिचयका साथै पञ्चशील, अष्टशील, त्रिरत्न वन्दना, परित्राणका विविध पालि सूत्रहरूको नेपाल भाषामा अर्थका साथै ज्ञानमाला भजनहरू संकलन गरिएका छन् ।

शील प्रार्थना, त्रिरत्न वन्दना, परित्राण सूत्रहरू-पालि र नेपाल भाषा, ज्ञानमाला भजन अध्ययन गर्न इच्छुकहरू ।