धम्मचारी अनागारिका उपासिकाराम किंडोल, स्वयभ्भू

देवधम्म जातक

देवधम्म जातक

28

हिरि ओतप्प नभएको थेरै बस्तु संग्रह गरी श्रमण धर्म पालन नगरेको भिक्षुको कथा छन् ।

देवधम्म जातकको जानकारी लिन ।