धर्मचन्द्र व ज्ञानरत्न शाक्य बनेपा

ईश्र्या व शंका

ईश्र्या व शंका

20

ईश्र्या र शंकाले गर्दा मानिसको आयु लामो हुदैन ।

ईश्र्या र शंकाको बारे जानकारी लिन चाहाने इच्छुक ब्यक्तिलाई उपयोगिता छन् ।