भिक्षु धम्म वंश वलंबुविहार

तथागत चरिय र तेलपत्त जातक

तथागत चरिय र तेलपत्त जातक

31

भुरिपञ्ञ बुद्धको पूर्वकथा साथै तेलपत्र जातक छ ।

तथागत चरिय र तेलपत्त जातकबारे जानकारी लिन चाहानेहरुको लागि उपयोगि छ ।