भिक्षु धर्मज्योति

प्रथम बुद्ध सन्देश

प्रथम बुद्ध सन्देश

47

वाराणसी ऋषिपतन मृगदावनमा बुद्धले देशना गर्नु भएको उपदेश हो र अनन्त्तलक्खन सूत्त ।

धर्मचक्र प्रवर्तन र अनत्तलक्खन सूत्र पालि र नेपाल भाषामा जानकारी लिन चाहानेहरुलाई उपयोगि हुन्छ ।