भिमरत्न हर्षरत्न

दश पारमिता

दश पारमिता

भगवान बुद्धले पूर्ण गर्नु भएका श्रेष्ठत्तम आदर्श पारमिता गुणधर्मकाे अभ्यासद्वारा पुर्ण गर्नु भएका पारमिताका बारेमा जातक कथा सहित उल्लेख गरीएकाे ।

दश पारमिताका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु सम्पूर्ण ब्यक्तीहरु ।