रामलाल, मथुरामाया उपासिका, दुगं बही

बुध्द धर्म उपदेश संग्रह

बुध्द धर्म उपदेश संग्रह

34

अल्पकालिन प्रव्रज्या भएकाे बेलामा टिपेका बुध्दधर्मकाे उपदेश संग्रह ।

बुध्दधर्म बारे जान्न चाहनेहरू ।