रामलाल मान्धर, मथुरा मानन्धर, मलिलका मानन्धर, दुगंबहि? काठमाडौ

पञ्चस्कन्ध भावना

पञ्चस्कन्ध भावना

21

पञ्चस्कन्धको बारे जानकारी रहेको छ।

पञ्चस्कन्ध भावनाको बारे जानकारी लिनको लागि ।