श्रीमति चंन्द्रलक्ष्मी उपासिका

तेलकटाह-गाथा

तेलकटाह-गाथा

69

निदान कथा बस्तु सहित तेलकटाह-गाथाकाे मूलपालि र नेपाल भाषामा अनुवाद गरीएकाे ।

तेलकटाह-गाथाकाे पालि र नेपाल भाषामा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।