साहुनी चम्पावती उपासिका इतुंबाहाः, कान्तिपुर

अनाथपिण्डिक

अनाथपिण्डिक

51

बुद्धको शासनकालमा दान दिनेमा एतदग्ग प्रप्त ब्यक्ति मध्ये अनाथपिण्डिक महाजनको बारे उल्लेख छ ।

अनाथपिण्डिक महाजनको बारे जानकारी लिन चाहाने सबैलाई ।