Dhammasakaccha Shanga

कारण कार्यकाे सिद्धान्त

कारण कार्यकाे सिद्धान्त

52

बुद्धले बताएकाे शिक्षालाइ विस्तृत रूपमा बुझ्न र आफ्नाे जीवनलाइ बुझ्नकाे लागी प्रस्तुत

बुद्ध शिक्षाबाट जीवन चक्रलाइ बुझ्न इच्छुक वर्ग ।