भिक्षु विशुद्धानन्द

परमार्थ ज्ञान दर्शन

परमार्थ ज्ञान दर्शन

60

बुद्धकाे शिक्षालाई सामाजिक घटना अथवा समाजकाे वातावरणसंग मेल गराएर बुझाउने काेशिस ।

बुद्धकाे शिक्षाबाट समाजलाई बुझ्न इच्छुक वर्ग ।