अग्गमहापण्डित महास्थविर महाशी सयादाे

महास्मृतिप्रस्थान सूत्र

महास्मृतिप्रस्थान सूत्र

अग्गमहापण्डित महास्थविर महासी सयादाेले बर्मी भाषामा लेख्नुभएकाे महास्मृतिप्रस्थान सूत्रलाई नेपाल भाषामा अनुवाद गरिएकाे छ । यस महास्मृतिप्रस्थान सूत्रकाे पालि, शब्दार्थ र अभिप्राय, सूत्रकाे निदान, सूत्रकाे निदानकाे अर्थ, कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना, आनिशंस कथा, निगमन कथा सबै बिषयकाे शब्दार्थ, अभिप्राय, ब्याकरणकाे बिश्लेषण सहित अर्थ स्पष्ट गरि प्रस्तुत गरिएकाे छ।

धर्मप्रेमी, स्मृतिप्रस्थान विपस्सना भावनाका अभ्यासी साधकसाधिकाहरू ।