मैत्री सामणेर

सीवली

सीवली

26

बुद्धकालिन समयका ८० महाश्रावक मध्ये लाभमा अग्रस्थान भिक्षु सीवलीकाे बिषयमा ब्याख्या ।

अग्रस्थान प्राप्त भिक्षुहरूबारे जान्न इच्छुक व्यक्तिहरू ।