भेन एस धम्मानन्द

प्रश्न ? उत्तर

प्रश्न ? उत्तर

96

बुद्ध धर्मसंग सम्बन्धि प्रश्न गरी त्यसको उत्तर दिइ धर्मलाइ सरल रुपमा बुझाइएको छ ।

बुद्धधर्म सम्बन्धि जानकारी लिन चाहनेहरुलाई उपयागि हुन्छ ।