जगतमाया उपासिका

परित्राण (अर्थ व निदान सहित)

परित्राण (अर्थ व निदान सहित)

224

विभिन्न प्रकारका भय अन्तराय हटाउने गरिने परित्राण पाठ पालिलाइ निदान सहित नेपाली भाषामा प्रस्तुत

परित्राण पाठमा विश्वास हुने र श्रद्धा राख्नेहरू