लक्ष्मी शाक्य

पाँच परित्राणका सूत्रार्थ

पाँच परित्राणका सूत्रार्थ

परित्राण सूत्रका पाँचवटा सूत्रहरुलाई त्यसकाे अर्थ सहित सरल भाषामा व्याख्या गरी प्रस्तुत गरिएकाे ।

परित्राणका सूत्रहरुका बारेमा जान्न चाहनेहरु ।