श्रामणेर सुमन

निमि जातक

निमि जातक

45

सुत्तपितक अन्तर्गतको खुद्दक निकायको पन्धौं ग्रन्थ जातकमा समाबेश भएको ४५० वटा जातक मध्येको एक जातकका बारेमा उल्लेख गरेको छ । मानिसले आफ्नो जीवनमा गरेको पाप कर्मको फल दुर्गतिमा कसरी भोग्नु पर्छ साथै कुशल कर्मको फल स्वरुप सुगतिमा कसरी भोग्न पाइन्छ भनी वर्णन गरिएकोछ ।

कर्म र कर्मफलको बारे जान्न इच्छुकहरू ।