श्री कृष्ण बाहदुर नकर्मी, सानेपा, ल पु

अंगुलिमाल

अंगुलिमाल

77

बुद्धकालिलन समयका मुख्य डाँकु अंगुलिमालको जीवनी ।

शिक्षण केन्द्र, परियत्ति विद्यार्थी, अंगुलिमालको बिषयमा आध्ययन गर्नेलाई सहयोग हुने ।