कर्म व उकिया विपाक चूलकम्म विभंग सूत्र व कर्म व मनुष्यया लिधंसाय् व्बलंगु Karma wa Ukiya Bipak Chulakamma bibhanga Sutra wa Karma wa Manushyaya Lidhansay wbalangu

50
रु. ८/- ( Hard Copy )
  • बुद्ध संवत:२५३८
  • बिक्रम संवत:२०५१
  • नेपाल संवत:१११४
  • इस्वी संवत:१९९४