सम्यक सम्बुद्ध Samyak Sambuddha

361
धर्मदान ( Hard Copy )
  • बुद्ध संवत:२५४७
  • बिक्रम संवत:२०६०
  • नेपाल संवत:११२४
  • इस्वी संवत:२००४