भिक्षु पञ्ञारतन

संघनायक भिक्षु बुद्धघोष महास्थविरया च्वसुमाः

संघनायक भिक्षु बुद्धघोष महास्थविरया च्वसुमाः

नेपालमा बौध्द परियत्ति शिक्षा स्थापना शुरुवात गर्नुहुने तथा पाँचौं संघनायक श्रध्देय भद्दन्त भिक्षु बुध्दघोष महास्थविरको छोटकरीमा चिनारी, वहाँले सम्पदान तथा अनुवाद गरी प्रकाशित पुस्तकहरूको सूचि, भन्तेज्यूको गुरू शिष्य परम्पराको सूचिका साथै बर्मिज भाषाले लेखिएका लेखहरूको अनुवाद र बिभिन्न समयमा लेखिएका १६ बिभिन्न लेखहरूको संग्रह गरिएको छ ।

श्रध्देय भद्दन्त भिक्षु बुध्दघोष महास्थविरको जीवनी र योगदानका बारेमा जानकारी लिन चाहनेहरू ।