भिक्षु सुमेध धीरसुमेधाे

बन्धन मुक्त स्वतन्त्र जीवन

बन्धन मुक्त स्वतन्त्र जीवन

176

बुद्धकाे मुल शिक्षा र त्यसलाइ बुझाउनकाे लागी बुद्धकालिन घटनाहरू प्रस्तुत

बुद्धकाे शिक्षा जान्न इच्छुक वर्ग