अनागारिका धर्मचारी

आर्य-सिद्धान्त

आर्य-सिद्धान्त

37

व्यावहारिक ज्ञान र समय सार्न्दभिक बुद्धकालिन घट्नाहरूलाई बिभिन्न १२ वटा शिर्षक जस्तै करूणाय मन्दिर, बुद्ध व पित्याःम्ह मनु, आर्य सिद्धान्त आदि लेखहरू समावेश गरिएकाे छ ।

व्यावहारिक ज्ञानका कुरा जान्न चाहानेहरू सबै