अष्ट बाहादुर शाक्य

अनित्य संस्मरण

अनित्य संस्मरण

48

भदन्द आनन्द काैशल्यायनद्वारा हिन्दी अनुवादित “उरग जातक’ र महापण्डित राहुल सांकृत्यायनद्वारा हिन्दी अनुवादित “राष्ट्रपाल जातक”लाई आधारलिई अनुवाद गरीएकाे हाे ।

उरग जातक र राष्ट्रपाल जातक अध्ययन गर्न चाहानेहरू ।