अ. सुजाता

अभिधर्मार्थ संग्रह

अभिधर्मार्थ संग्रह

365

त्रिपिटकमध्ये एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ अभिधर्ममा रहेका चित्त, चेतसिक, रूप र निर्वाणलाइ व्यवहारिक रूपमा प्रस्तुत ।

अभिधर्ममा रूचि राख्ने सम्पर्ण जिज्ञासु एवं अनुसन्धाता ।