ख. रामलाल उपासक, मथूरामाया, मल्लिकादेवी

बुद्ध वचनामृत (सद्धर्म सूत्र संग्रह)

बुद्ध वचनामृत (सद्धर्म सूत्र संग्रह)

58

बुद्धभाषित पालिभाषाकाे बाैद्ध वाङ्गमय सूत्रपिटक अन्तर्गत दीघनिकायकाे २ वटासुत्रहरू - महासतिपट्ठान सूत्र र सङ्गीति परियाय सूत्र, मज्झिम निकायकाे २ वटासूत्रहरू - पाेतलिय सूत्र, देवदूत सूत्र, संयुक्तनिकायकाे ३ वटासूत्रहरू - पुत्तमस सूत्र, अन्धकार सूत्र, ततिय छिग्गल सूत्र, अङ्गुटरनिकायकाे २ वटासूत्रहरू - जाणुस्साेणि सूत्र, श्रामण्य सूत्र, खुद्दकनिकाय - निधि कण्ड सूत्र, उदान-चूल वर्ग, माता-पिताहे ब्रह्म, सुत्तनिपात- चुन्द सुत्त, विमान कथा - यव पाल विमान कथा, प्रेम कथा-कुमार पेतवत्थु, थेर-गाथा - महा काश्यप-सन्यास, महासुदस्सन जातक र धम्मपदका गाथाहरू समावेश गरिएका छन् ।

बाैद्ध वाङ्गमयका सूत्रहरूका बारेमा अध्ययन गर्न चाहानेहरू ।