चन्दा दाता समूह

जप पाठ व ध्यान

जप पाठ व ध्यान

75

मनुष्य जीवनमा आई पर्ने बाधालाई हटाउँनको लागि गरिने जप पूजा पाठ समाबेस छ ।

जप पाठ र ध्यान अभ्ययस गर्न समाबेस छन्र ।