ज्ञानमाला भजन खलः, स्वयम्भू

ज्ञानमाला भजन

ज्ञानमाला भजन

206

बिभिन्न रचनाकारहरूले रचना गरिएका बुद्धभजनहरूकाे संग्रह गरिएका छन् ।

बुद्धभजन प्रेमी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू ।