दिव्यलक्ष्मी बज्राचार्य

थेरी गाथा

थेरी गाथा

191

बुद्धकालिन ७३ जना थेरीहरूकाे जीवन पालि गाथासहित नेपालीमा अनुवाद

बुद्धकालिन थेरिहरू प्रति इच्छुक वर्ग