दुक्खिजन सकल, बुद्धाेपासकाे पासिकापिं, नाछिपुर

महा जयमङ्गगल पाठ

महा जयमङ्गगल पाठ

249

परित्राणका सुत्रहरू र त्यसकाे सुत्रार्थ सहित मार विजय, आलवक राक्षसलाई दमन र जयमङ्गल गाथाकाे अर्थ, लाेभ, द्वेषका विषय वस्तुहरू समावेश गरिएका छन्।

जयमङ्गल गाथाकाे अर्थ अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।