धिर्जदास राजकर्णिकार

गङ्गमाल जातक

गङ्गमाल जातक

52

५५० वटा जातकहरू मध्ये एक जातक र त्यसमा भएका दान, शील, भावनाकाे विषयमा व्याख्या गरिएकाे ।

जातक साहित्यमा अभिरूची वर्ग