नानी मयेजु उपासिका हःखा टाेल

पट्ठान पालि

पट्ठान पालि

43

त्रिपिटक अन्तर्गतकाे अभिधम्म पिटक अन्तर्थककाे पट्ठानकाे निदान, आनिशंस र पट्ठानपालि पाठ संक्षिप्तमा उल्लेख गरिएका छन् ।

पट्ठानकाे निदान र महत्वका बारेमा जान्न इच्छुकहरू ।