नानी मयेजु उपासिका, हःखा टाेल, यल

पच्चय उद्देस-निद्देस पट्ठान पालि

पच्चय उद्देस-निद्देस पट्ठान पालि

43

पट्ठानकाे आनिशंस, पट्ठान देशनाया दृष्टान्त फल नेपाल भाषामा र पट्ठानपालिकाे बारेमा पालिमा उल्लेख गरिएकाे

पट्ठानका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।