बेखालाल महर्जन भुयु महर्जन

मातु पोषक जातक

मातु पोषक जातक

47

घटनालाई उदाहणको रुपमा लिई आमाबुबाको सेवालाई प्रस्तुत गरिराखेको छ ।

आमा बुबाको गुणलाई स्मरण गर्न चाहनेहरुलाई ।