रामप्यारी श्रेष्ठ परिवार, नँया बानेश्वर काठमाण्डाैँ

सतिपट्ठान विपस्सना भावना निर्देशन

सतिपट्ठान विपस्सना भावना निर्देशन

सतिपट्ठानलाइ कसरी भाविता गर्ने विधिलाइ सरल रूपमा व्याख्या गरिएकाे छ । ध्यान अभ्यास अनुभव प्रस्तुत गर्ने तरिका ध्यान जाँचकाे महत्व सहित ध्यान भावनाकाे लागी प्रेरणा दिने सुत्रहरू पालि र अर्थसहित यसमा प्रसतुत गरिएकाे छ ।

ध्यान विधि जान्न र अभ्यास गर्न चाहनेहरूकाे लागी उपयाेगी छ ।