सकल उपासकोपासिकापिं मणिमण्डप विहार, यल

धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तं

धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तं

26

भगवान बुद्धले गर्नुभएको पहिलो उपदेश ।

बुद्ध देशित प्रथम उपदेशको अध्ययन गर्न चाहने सम्पुर्ण ब्यक्ति ।