सानुरत्न स्थािपित, ज्याठा, छुस्या वाहाः

बाैद्ध संस्कार

बाैद्ध संस्कार

49

बाैद्ध संस्कार अनुसार जन्म देखी मृत्यु सम्ममा गर्नुपर्ने ९ प्रकारकाे संस्कार विधि तथा शील प्रार्थना, बुद्ध पूजा आदि अर्थ सहित उल्लेख गरिको छ ।

बाैद्ध संस्कार बुझ्न चाहनेहरू तथा शील प्रार्थना, बुद्धपूजा र केहि सुत्रहरू अर्थ सहित अध्ययन गर्न चाहनेहरूलाइ उपयुक्त हुने ।