हिरादेवी उपासिका थँहिटी, क्वाबाह, काठमाडौं ।

वनवासीतिस्स आनन्दसेठ व चूलएकसाटक ब्राह्मणया बाखँ

वनवासीतिस्स आनन्दसेठ व चूलएकसाटक ब्राह्मणया बाखँ

46

दानको महत्वलाई बुझाउनको लागि उदाहरण सहित प्रस्तुत गरिएको धम्मपदअट्ठकथा

दानको बारे जानकारी लिन चाहाने इच्छुक सबैलाई ।