Anagarika Mudita, Pranidhipurna Vihar

जन्मदिनका बुद्धहरू

जन्मदिनका बुद्धहरू

70

आफु जन्मेकाे दिनमा स्मरण गर्ने

बुद्ध र उहाँकाे देशनामा विश्वास गर्ने वर्ग ।