Shangharatna Samanera

धर्म नगर

धर्म नगर

42

बुद्धकाे उपदेशलाइ विभिन्न् पसलहरूकाे उपमा दिइ बुझाउने क्रममा शीललाइ सुगन्धकाे पसल, मार्गफललाइ फलकाे पसल आादि नाम लिइ वर्णन गरिएकाे छ।

बुद्धकाे शिक्षा जान्न् बुझ्ने इच्छुक पाठकहरू।