भिक्षु विपस्सी धम्मारामो

थेरी अपदान 

थेरी अपदान 

211

बुद्धवचन त्रिपिटकको सुत्तपिटक अन्तर्गत खुद्दकनिकायको एक ग्रन्थ हो । भगवान् बुद्धबाट एकदग्ग प्राप्त १३जना सहित ४० जना थेरी/स्थविराहरू- जसको आश्रव क्षय भईसकेका, तीन विधा, चार प्रतिसम्भिदा, आठ विमोक्ष र छ अभिज्ञा प्राप्त बुद्ध शासनलाई पूर्ण गरिसकेका ऋद्धिमति भिक्षुणीहरूको आत्मकथा समेतिएर सम्पादन गरिएका छन् ।

बुद्धकालिन थेरी/स्थविराहरूको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।