भिक्षुणी धम्मवती, सासनधज धम्माचरिय, अग्गमहागन्थ वाचक पण्डित

सच्चविभङ्ग सुत्त

सच्चविभङ्ग सुत्त

102

सच्चविभङ्ग सुत्तमा उल्लेख भएकाे चतुआर्य सत्यलाई अलग अलग व्याख्या गरी ज्ञानलाई माला बनाइएकाे मूल पालि भाषाकाे शब्दार्थ र भावार्थ सहित प्रस्तुत गरिएका छन्

सच्चविभङ्ग सूत्र पालि भाषाकाे भावार्थ सहित अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।