धजवती (कुसुम गुरूमां)

संक्षिप्त बुद्ध वंश (प्रथम भाग)

संक्षिप्त बुद्ध वंश (प्रथम भाग)

79

२८ बुद्धहरूकाे नामावली र कल्प, कल्पकाे प्रकार, बुद्ध उत्पन्न हुने दुर्लभ, बुद्धकाे विषयवस्तुहरू समावेश गरिएका छन् ।

बुद्धवंश अध्ययन गर्न चाहनेहरू।