भदन्त सम्यक् सम्बाेधि प्राणपुत्र

सम्यक् संस्कार

सम्यक् संस्कार

अप्रमाद जीवन पद्धति, बुद्धकालिन संस्कृति, बौद्ध संस्कार, बौद्ध पर्व र बिबिध संस्कार, पालि शब्दहरू, सम्यक पाठ, चार आरक्षा भावना, परित्राण सूत्रहरु, सतिपट्ठान सूत्र, बिभिन्न बौद्ध गीतहरू, संक्षिप्त अभिधर्म, धम्मपदका बिभिन्न वर्गहरू, भिक्षु प्रातिमोक्ष, भिक्षुणी प्रातिमोक्ष, बुद्ध शिक्षा सम्बन्धि बिबिध बिषयहरू समेटिएर प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बुद्धशिक्षाका बारेमा अध्ययन गर्न जान्न चाहनेहरू ।