करूणा अनागारिका

अनत्तलक्खण सुत्त

अनत्तलक्खण सुत्त

26

अनित्य, दुःख, अनात्मलाइ व्याख्या गरिएकाे छ । यसमा तीनवटा सुत्र अनत्त लक्खण सुत्त, आलवक सुत्त, र अभिण्ह सुत्तकाे पालि र भावार्थ प्रस्तुत ।

अनित्य, दुःख, अनात्म सम्बन्धि बुझ्न चाहने व्यक्तिहरूका लागी साथै पालि भाषा सिकिरहेका विद्यार्थीहरू।