गणेशमाया उपासिका, पुतली सडक

महास्मृतिप्रस्थान

महास्मृतिप्रस्थान

62

दुःखबाट मुक्त हुने एउटा मात्र बाटो अभ्याश भनेको नै महा स्मृतिप्रस्थान ध्यान भावनाको अभ्यास नै हो । कायानुपस्सना, वेदनानुपसना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना विस्तृत ब्याख्या रहेको छ ।

सतिपट्ठान सुत्र अध्ययन गरी अभ्यास गर्न इच्छुकहरू ।