नाति शाक्य श्रीमती तीर्थमाया शाक्य ८।२९४, फसिकेव, काठमाडौ.

बौद्ध बाखं

बौद्ध बाखं

77

बौद्ध कथाको चित्त दुखाएर बितेर गएपनि सद्गतिमा गएको ५ वटा घटनाको आघारमा लेखिएको हो ।

बौद्ध कथाको जानकारी लिने ईच्छुक बारे ।